Elektroniczny Nakaz Zapłaty (EPU)

1

Elektroniczne postępowanie wprowadzone jest głównie dla przedsiębiorców, którzy nie otrzymali zapłaty za wystawione Faktury VAT, a ma na celu szybkie postepowanie sądowe pozbawione formalizmu i rozpraw sądowych w wyniku którego zostanie wydany prawomocny nakaz zapłaty stanowiący tytuł wykonawczy nadający się do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez Komornika.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego – Rozdział I. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem

Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych. Jeśli więc żądamy 20 tys. złotych, opłata opiewa na kwotę 250 złotych. Uiszczenie opłaty sądowej musi nastąpić przelewem internetowym z rachunku, z którego zostaną pobrane środki za pośrednictwem e-Card (po zalogowaniu na konto, złożeniu i podpisaniu pozwu). Jeżeli płatność zostanie dokonana, system czeka na informację z e-Card odnośnie potwierdzenia salda. Jeżeli potwierdzenie jest pozytywne sprawa zostaje złożona w sądzie (data wpływu do sądu) i rozpisana w repertorium automatycznie( nadawana jest sygnatura akt sprawy  o symbolach wstępnych VI Nc-e …).