Jak odzyskać pieniądze z nieopłaconych faktur przez e-sąd?

1

Postępujący proces informatyzacji urzędów w Polsce wprowadził w 2010 roku niemałą rewolucję w polskim sądownictwie. Wtedy uruchomiono pierwszy w Polsce e-sąd, w którym można złożyć wniosek online, a ponadto uzyskać prawomocny wyrok. Wnioski składa się przez dedykowaną do tego stronę e-sądu, a fizycznie są one rozpatrywane w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lublinie. To właśnie tam trafiają sprawy, które jednak można składać z dowolnego miejsca w Polsce, a ograniczenia geograficzne nie mają znaczenia.

Czy zajmuje się e-sąd?

Na chwilę obecną e-sąd zajmuje się jedynie rozpatrywaniem spraw związanych z roszczeniami finansowymi. Oznacza to, że z jego usług mogą skorzystać osoby fizyczne oraz prawne, które chcą odzyskać należne pieniądze, w takich sytuacjach jak:

  • nieuregulowana przed kontrahenta faktura,
  • nieopłacony rachunek za wykonaną usługę lub kupiony towar,
  • zobowiązanie wynikające z umowy cywilnej.

Jak widać, e-sąd pozwala na odzyskanie pieniędzy w bardzo wielu sytuacjach. Mogą one dotyczyć roszczeń wobec osób fizycznych, jak i firm.

Jak złożyć wniosek do e-sądu?

Bardzo dużą zaletą e-sądu jest to, że można w nim złożyć wniosek w pełni online. Reszta procedur jest jednak również nieco odmienna od standardowego trybu postępowania. Osoba składająca wniosek w pierwszej kolejności musi założyć konto na stronie e-sądu, a następnie się zalogować. Następnie po wypełnieniu wszystkich niezbędnych informacji, takich jak dane adresowe pozwanego, powód musi załączyć dokumenty poświadczające od istniejącym zobowiązaniu. Powód nie musi jednak niczego udowadniać przed sądem, a jedynie zamieszcza odpowiednie dokumenty, które następnie są sprawdzane przez sąd, który jedynie na podstawie przedstawionych materiałów podejmuje decyzję o przyznaniu racji lub kieruje postępowanie do właściwego sądu stacjonarnego.

W ramach udowodnienia swoich racji można załączyć następujące dokumenty:

  • faktury,
  • rachunki,
  • umowy cywilne.

Sam tryb tego typu postępowania jest zaplanowany tak, że osoba pozwana nie może się bronić. Powoduje to, że nie prowadzi się też standardowego postępowania dowodowego, a zobowiązanie musi jasno wynikać z przedstawionych dokumentów. Jeśli takich dokumentów nie ma lub jeśli te które istnieją, nie sprawiają, że sytuacja jest klarowna, wniosek zostaje odrzucony, a sąd przekazuje sprawę do standardowego rozpatrzenia przed właściwym sądem.

Kiedy warto skorzystać z e-sądu?

Sama koncepcja e-sądu jest zaprojektowana tak, by wpływały do niego jedynie wnioski dotyczące klarownych sytuacji, które nie budzą wątpliwości. Warto więc skorzystać z tej możliwości, gdy sprawa nie budzi wątpliwości, a osoba pozwana nie ma obiekcji wobec istnienia zobowiązania finansowego. Jeśli takowe obiekcje istnieją i osoba pozwana kwestionuje je w całości lub w jakiejś części, sprawa ta nie nadaje się do rozpatrzenia w e-sądzie, gdyż prawdopodobnie trafi do ponownego rozpatrzenia. Wiąże się z dalszą procedurą, która pozwala na uprawomocnienie się wyroku e-sądu.

Jak uprawomocnia się wyrok e-sądu?

Wyrok, który zapada w e-sądzie, staje się prawomocny po kilkunastu dniach, jednak tylko wtedy, gdy zgodzi się na niego pozwany. Ma on jednak możliwość odwołania się od decyzji, o czym jest informowany na piśmie. Jeśli to zrobi, sprawa automatycznie trafia do właściwego dla miejsca zamieszkania sądu i jest rozpatrywana w trybie standardowym. Oznacza to, że jest to dobra furtka do zmobilizowania dłużnika do wywiązania się ze zobowiązań, ale pod warunkiem, że są one oczywiste i niemożliwe do zakwestionowania, a osoba pozwana nie ma planu, aby tego próbować.

Kolejnym z ograniczeń skorzystania z tej furtki jest także to, że sąd może odrzucić wniosek, gdy uzna, że nie ma możliwości dostarczenia pozwanemu stosownych pism związanych z przeprowadzeniem procesu, gdyż są one niezbędne do tego, by wyrok się uprawomocnił. Może to nastąpić na przykład wtedy, gdy pozwany mieszka za granicą lub jego adres jest nieznany. Warto też wspomnieć, że złożenie wniosku do e-sądu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 1.25 % od wartości roszczenia, przy czym nie może to być kwota niższa niż 30 zł.