Czym jest faktoring dla firm i dlaczego warto z niego korzystać?

1

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą bardzo często miewają problemy z zachowaniem płynności finansowej. Biorąc pod uwagę statystyki, zatory płatnicze dotyczą nawet trzech na cztery firmy funkcjonujące na rynku. Spotykając się często z taką sytuacją, warto zainteresować się factoringiem, który jest w stanie w dużej mierze zniwelować problemy wynikające z nieopłaconych w terminie faktur.

Z usług faktoringu mogą skorzystać takie podmioty jak:

  • firmy handlowe,
  • firmy produkcyjne,
  • firmy usługowe.

Jak widać, usługa faktoringu skierowana jest właściwie dla każdego rodzaju firm. Zazwyczaj z takich usług korzystają podmioty, które na co dzień zmuszone są funkcjonować w branży, w której standardem są odroczone płatności lub wystawianie faktur z bardzo długim terminem zapłaty. Jest to zjawisko, które jest bardziej powszechne, niż mogłoby się wydawać. Może ono dotyczyć na przykład firm zajmujących się handlem i dystrybucją. Często zdarza się, że dana firma musi dostarczyć kontrahentowi towar, a według umowy, ten rozliczy się dopiero po dalszym odsprzedaniu go. W praktyce wiąże się to z powstającymi często zatorami, które mocno nadszarpują płynność finansową firmy, a niekiedy całkowicie dezorganizują jej pracę.

Dotyczy to także firm produkcyjnych, które mają skomplikowany schemat produkcji i zmuszone są do zawieraniu wielu umów z dostawcami surowców, a także odbiorcami swoich produktów. Taka działalność często wiąże się z ryzykiem, że utraci się możliwość regulowania swoich zobowiązań, podczas gdy posiada się jeszcze nieuregulowane należności wobec własnej firmy. W momencie, gdy firma ma duże koszty prowadzenia działalności, takie jak utrzymanie nieruchomości lub koszty pracy, zachowanie ciągłości finansowej jest kluczowe. Faktoring jest produktem finansowym, który sprawdzi się w takich sytuacjach idealnie.

Kto świadczy usługi faktoringu?

Sama usługa faktoringu nie jest produktem finansowym w świetle prawa. Wszystkie umowy dotyczące tego produktu funkcjonują w ramach prawa cywilnego jako umowy nieopisane. Z tego powodu, usługi tego typu mogą świadczyć dowolne podmioty, które nie muszą znajdować się pod nadzorem właściwym dla banków, choć w praktyce z reguły to właśnie banki świadczą usługi faktoringu, oczywiście korzystając z pomocy specjalistów w postaci wykwalifikowanych prawników, takich jak nasz zespół.

Jak w praktyce działa faktoring?

Usługa faktoringu polega de facto na skupie wierzytelności. Firma factoringowa, która jest faktorem, nabywa prawo do wierzytelności należącej do swojego klienta, czyli faktora i wypłaca mu należność. Przeważnie jest to kwota oscylująca wokół 90% wartości faktury, która uwzględnia marżę firmy świadczącej usługę faktoringu. Faktorant uzyskuje wtedy należną od swojego kontrahenta kwotę natychmiast, przez co nie traci płynności finansowej. Rolą faktora jest ściągnięcie należności. Często takie firmy świadczą dodatkowe usługi, takie jak na przykład pomoc w negocjacjach z kontrahentami i ściąganie należności wynikających z przedawnionych faktur. Co do zasady faktury, które podlegają usłudze faktoringu, nie mogą być już przedawnione.

Jakie są rodzaj faktoringu?

Powszechnie występują dwa rodzaje faktoringu, które dopasowuje się do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj wiążą się one z różnicą w cenie usługi. Ponadto nie każdy rodzaj faktoringu będzie dostępny dla każdej firmy, gdyż od niego zależy ilość ryzyka wynikającego z nieściągnięcia należności, które ponosi faktor.

Podstawowe rodzaje faktoringu to:

  • faktoring pełny (właściwy) – jest to rodzaj umowy faktoringu, która przewiduje, że faktor weźmie na siebie całą odpowiedzialność związaną z ryzykiem niewywiązania się ze zobowiązań kontrahenta faktoranta.
  • Faktoring niepełny (niewłaściwy) – w tym przypadku to faktorant ponosi odpowiedzialność finansową wobec faktora, jeśli temu nie udałoby się wyegzekwować opłacenia faktury przez kontrahenta faktoranta.

Niektóre z firm świadczących usług faktoringu mają w swojej ofercie także faktoring mieszany, który dopuszcza wzięcie odpowiedzialności za zobowiązania kontrahentów faktoranta, jednak tylko do pewnej kwoty, powyżej której odpowiedzialność ta przechodzi bezpośrednio na faktoranta, o ile nie udałoby się wyegzekwować płatności.